Måleegenskaper ved den norske versjonen av Infant-Toddler Social Emotional Assessment – 2. versjon (ITSEA)

ITSEA - Infant and Toddler Social and Emotional Assessment

Forfatter
Hege Kornør og Kåre Sten Olafsen
DOI
10.21337/0003
ISSN
1893-9910
År
2011
Årgang
1
Utgave
1
Nummer
3
ITSEA er et spørreskjema som skal besvares av omsorgspersoner for å identifisere sosiale og følelsesmessige problemer og kompetanse hos småbarn i alderen 12 – 35 måneder. Spørreskjemaet har 166 ledd fordelt på fire skalaer, og tar 20-30 minutter å fylle ut. ITSEA kan administreres av pedagoger og helsepersonell med testspesifikk opplæring. Originalversjonen ble utgitt av Margaret J. Briggs-Gowan og Alice S. Carter i 2003. Norske oversettere og rettighetshavere er ukjente. Vårt systematiske litteratursøk identifiserte ingen publikasjoner om den norske versjonen av ITSEA. De psykometriske egenskapene til den norske versjonen av ITSEA er ikke dokumentert. Testen må derfor brukes med stor forsiktighet.
 

Innledning

Infant-Toddler Social Emotional Assessment (ITSEA) ble utviklet av de amerikanske utviklingspsykologene Margaret J. Briggs-Gowan og Alice S. Carter for å identifisere sosiale og følelsesmessige problemer og kompetanse hos småbarn i alderen 12 – 35 måneder (Carter, Briggs-Gowan, Jones, & Little, 2003). Testen har vært revidert en gang siden den først ble utviklet, og foreligger nå i andre versjon (Carter & Briggs-Gowan, 2006). Det foreligger så vidt vi vet ingen autorisert norsk versjon av ITSEA. Det finnes også en kortversjon av ITSEA (Brief Infant-Toddler Social Emotional Assessment). Materiell og manual fås kjøpt hos Pearson, Inc. i USA.

Testleddene i ITSEA dekker to typer problematferd:

•             atferd som er en del av normalutvikling (for eksempel aggresjon, tristhet eller frykt), men som kan bli problematisk når den fremtrer med høy frekvens eller intensitet, eller når frekvensen eller intensiteten av atferden er mye mindre enn det som er forventet; og

•             avvikende atferd som aldri er utviklingsmessig adekvat, slik som atferd observert av barn med autismespektrumforstyrrelse (for eksempel merkelige stillinger eller flagring/bevegelser av hender, selvskadende atferd).

ITSEA omfatter fire domener: eksternalisering, internalisering, dysregulering og kompetanse. Under eksternalisering kommer følgende tre delskalaer: aktivitet/impulsivitet, aggresjon/trass, aggresjon mot andre barn. De fire delskalaene under internalisering er: depresjon/tilbaketrekning, generalisert angst, separasjonsangst, hemninger for nye stimuli.  Dysreguleringsdomenet har følgende fire delskalaer: søvn, negativ emosjonalitet, spising, sansesensitivitet. De fem kompetanseskalaene er: føyelighet, oppmerksomhet, imitering/lek, mestringsmotivasjon, empati og prososiale relasjoner til andre barn.

ITSEA kan administreres som et spørreskjema eller intervju. Det tar barnets foreldre eller omsorgspersoner 20-30 minutter å besvare de 166 spørsmålene. Spørsmålene besvares på en 3-delt skala, fra «ikke sant/sjelden» til «helt sant/ofte». Skalaene kan skåres enten manuelt eller ved hjelp av et dataprogram. Kortversjonen BITSEA består av 42 spørsmål (Briggs-Gowan, Carter, Irwin, Wachtel, & Cicchetti, 2004).

Det amerikanske normgrunnlaget består av 600 barn. ITSEA har vist en tilfredsstillende indre konsistens, med Cronbachs alfa på 0,82 – 0,90 for domenene, 0,69 – 0,85 for delskalaene (Carter, Briggs-Gowan, Jones, & Little, 2003). Korrelasjonskoeffisienter mellom ITSEA og Child Behavior Checklist (CBCL) på 0,57 – 0,85 tyder på god begrepsvaliditet. Faktoranalyser har bekreftet 12 av 17 delskalaer.

Metode

Vi søkte etter dokumentasjon på testenes psykometriske egenskaper i databasene Norart, BIBSYS, SveMed+, Cochrane Library, PsycINFO, Embase og MEDLINE. Søkedato: 25.11.2010. Søkestrategien er tilgjengelig på http://www.r-bup.no/CMS/ptb.nsf/pages/itsea.

Vi inkluderte alle publikasjoner av studier som har undersøkt og rapportert minst ett av følgende i skandinaviske utvalg:

  • normdata for testen
  • reliabilitet: indre konsistens, test-retest, interrater og endringssensitivitet
  • validitet: samsvar med liknende testskårer, samsvar med referansestandard eller annet kriterium, og/eller faktorstruktur

I tillegg, og kun for norske versjoner av ITSEA, inkluderte vi publikasjoner som rapporterte gjennomsnittsskårer og/eller forekomster for henholdsvis generelle populasjoner og kliniske undergrupper.

To forskere gikk gjennom sammendragene til alle identifiserte publikasjoner, uavhengig av hverandre, etter at dubletter var fjernet. Alle publikasjoner som kunne virke relevante ble bestilt inn i fulltekst, og prosessen over ble gjentatt for fulltekstrapportene.

Resultater

Litteratursøk

Søket etter dokumentasjon for de psykometriske egenskapene til ITSEA på norsk, svensk eller dansk resulterte i kun én referanse. Etter å ha lest gjennom sammendraget konkluderte vi med at ITSEA ikke var brukt. Vi bestilte derfor ikke publikasjonen i fulltekst. Det var dermed ikke mulig å kontakte noen forfatter, og oversetter og norsk rettighetshaver er ukjent. 

Diskusjon og konklusjon

De psykometriske egenskapene til den norske versjonen av ITSEA er ikke dokumentert. Testen må derfor brukes med stor forsiktighet.

Referanser  

Briggs-Gowan, M. J., Carter, A. S., Irwin, J. R., Wachtel, K., & Cicchetti, D. V. (2004). The brief infant-toddler social and emotional assessment: Screening for social-emotional problems and delays in competence. Journal of Pediatric Psychology, 29, 143-155.

Carter, A. S. & Briggs-Gowan, M. J. (2006). Manual for the Infant-Toddler Social & Emotional Assessment (ITSEA) - version 2. San Antonio, TX: Psychological Corporation, Harcourt Press.

Carter, A. S., Briggs-Gowan, M. J., Jones, S. M., & Little, T. D. (2003). The Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (ITSEA): Factor structure, reliability, and validity. J.Abnorm.Child Psychol., 31, 495-514.

Tema

Generell psykisk helse

Utvikling

Aldersgruppe

Spedbarn