Måleegenskaper ved den norske versjonen av Søvnvaner hos barn, Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ)

CSHQ - Children's Sleep Habits Questionnaire

Forfatter
Mari Hysing og Børge Sivertsen
DOI
10.21337/0025
ISSN
1893-9910
År
2013
Årgang
3
Utgave
2
Nummer
2
Søvnvaner hos barn (The Children´s Sleep Habits Questionnaire) er et foreldreutfylt spørreskjema. Formålet er å kartlegge søvnvaner og de hyppigst forekommende søvnvanskene hos barn mellom 4 og 10 år. Vårt systematiske litteratursøk, og påfølgende kontakt med førsteforfatter, identifiserte til sammen to norske publikasjoner. Det fins ingen informasjon om normer eller validitet i de inkluderte studiene, men den ene publikasjonen fant at instrumentet skiller mellom kliniske grupper av barn med psykiske vansker og en kontrollgruppe. Reliabilitetsmål viser generell god reliabilitet, men det var lav reliabilitet på en underskala for søvnrelaterte respirasjonsvansker Da kun to publikasjoner basert på én klinisk studie av barn med psykiske vansker ble identifisert, er det ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å vurdere de psykometriske egenskapene til instrumentet. Det må derfor utøves varsomhet ved bruk av CSHQ i klinisk praksis. Spesielt bør man være oppmerksom på lav reliabilitet i henhold til søvnrelaterte respirasjonsvansker. Populasjonsbaserte norske studier som kan gi et normgrunnlag for aldersgruppen er nødvendig.
 

Innledning

Søvnvaner hos barn (The Children´s Sleep Habits Questionnaire) er et foreldreutfylt spørreskjema. Formålet er å kartlegge søvnvaner og de hyppigst forekommende søvnvanskene hos barn mellom 4 og 10 år. Instrumentet ble utviklet av Judith Owens i 2000 (Owens, Spirito, & McGuinn, 2000), og det foreligger en norsk oversettelse foretatt av Yngvild Sørebø Danielsen, Berit Hjelde-Hansen og Ståle Pallesen.

Skjemaet består av 33 ledd som kartlegger søvnvaner og søvnvansker på følgende åtte områder; motstand mot å legge seg, lang innsovningstid, søvnlengde, angst for å sove, nattlige oppvåkninger, parasomnier, søvnrelaterte respirasjonsvansker og søvnighet på dagtid. Hyppigheten av søvnatferden i løpet av en vanlig uke blir vurdert på en trepunktskala: ”vanligvis” (5-7 dager), ”noen ganger” (3-4 dager) og ”sjelden” (0-1 dager). Foreldrene skal indikere om søvnvanen utgjør et problem. I tillegg skal de angi barnets totale søvnlengde, leggetidspunkt og når barnet står opp. Instrumentet skåres manuelt ved å regne ut en summeskåre for alle leddene, samt å summere summeskalaene. Det anbefales en screening cut-off på totalskåren på 41 som indikasjon på at søvnvanskene utgjør et klinisk problem (Owens et al., 2000).

De amerikanske normene er basert på to utvalg. Ett utvalg er fra en normalpopulasjon bestående av 469 foreldre (av 1099 inviterte) med barn mellom 4 og 10 år fra tre skoler. Barn med psykiatriske diagnoser eller som gikk på medisiner ble ekskludert. I tillegg er normene basert på et klinisk utvalg av 159 foreldre som hadde barn med diagnostiserte søvntilstander fra en søvnklinikk.

Metode

Vi søkte etter dokumentasjon på testenes psykometriske egenskaper i databasene Norart, BIBSYS, SveMed+, Cochrane Library, PsycINFO, Medline og Embase. Søkedato: 03.08.2011. Søkestrategien er tilgjengelig på http://www.r-bup.no/CMS/ptb.nsf/pages/cshq.

Vi inkluderte alle publikasjoner av studier som har undersøkt og rapportert minst ett av følgende i skandinaviske utvalg:

  • normdata for testen
  • reliabilitet: indre konsistens, test-retest, inter-rater og endringssensitivitet
  • validitet: samsvar med liknende testskårer, samsvar med referansestandard eller annet kriterium, og/eller faktorstruktur

 

I tillegg, og kun for norske versjoner av CSHQ, inkluderte vi publikasjoner som rapporterte gjennomsnittsskårer og/eller forekomster for henholdsvis generelle populasjoner og kliniske undergrupper.

To forskere gikk gjennom sammendragene til alle identifiserte publikasjoner, uavhengig av hverandre, etter at dubletter var fjernet. Alle publikasjoner som kunne virke relevante ble bestilt i fulltekst, og prosessen over ble gjentatt for fulltekstrapportene.

To forskere vurderte normering, validitet og reliabilitet, uavhengig av hverandre, ved hjelp av en tilpasset versjon av Test review form and notes for reviewers (EFPA 2008).

Resultater

Litteratursøk

Det systematiske litteratursøket etter dokumentasjon av de psykometriske egenskapene til Søvnvaner hos Barn på norsk resulterte i ett treff (Hansen, Skirbekk, Oerbeck, Richter, & Kristensen, 2011). Ved gjennomgang av referanselister og kontakt med de norske oversetterne ble det identifisert ytterligere en nylig publisert artikkel (Hansen, Skirbekk, Oerbeck, Wentzel-Larsen, & Kristensen, 2012) som inngår i vurderingen.

De to artiklene er basert på samme studie av søvn hos barn basert på data fra en klinisk studie av barn med angst og/eller ADHD henvist til to poliklinikker for barn og unges psykiske helse, samt en kontrollgruppe fra en nærliggende skole (Hansen et al., 2011). Mens den ene artikkelen er basert på tverrsnittsdata, benytter den andre prospektive data fra samme studie, men da med to måletidspunkt. Da reliabilitetsmålene er inkludert i den første artikkelen er det den som nå er gjengitt.

Gjennomsnittsskårer og forekomster

Det framkommer større grad av søvnvansker i de kliniske gruppene av barn med angst, ADHD og kombinasjon av angst og ADHD, slik man kan forvente.

CSHQ-tabell-1-psyktest-barn

 

Normer

Det er ikke rapportert normer i de inkluderte studiene.

Validitet

Det er ikke inkludert mål på validitet i de inkluderte studiene.

Reliabilitet

Reliabilitet ble målt ved Cronbachs alfa. Subskalaene ”motstand mot å legge seg”, ”søvnlengde”, ”angst for å sove” og ”søvnighet på dagtid” viste god reliabilitet. Underskalaene ”parasomnier” og ”nattlige oppvåkninger” viste moderat reliabilitet, mens ”søvnrelaterte respirasjonsvansker” hadde lav reliabilitet.

CSHQ-tabell-2-psyktest-barn

 

Diskusjon og konklusjon

Da det kun er identifisert to artikler fra én klinisk studie av barn med psykiske vansker, er det ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å vurdere instrumentets psykometriske egenskaper. I den foreliggende dokumentasjonen er det delvis støtte for god reliabilitet og evne til å skille på kliniske underskalaer som forventet. Den lave interne konsistensen mellom testleddene for søvnrelaterte respirasjonsvansker kan sees i sammenheng med at dette ikke forekommer spesielt hyppige i denne aldersgruppen, samt at underskalaen består av få enkeltledd. Populasjonsbaserte norske studier som kan gi et normgrunnlag for aldersgruppen er nødvendig.

Referanser

European Federation of Pscyhologist Association (EFPA). (2008). EFPA Review model for the description andevaluation of psychological tests: Test review form and notes for reviewers (3.42 ed.): EFPA.
Hansen, B. H., Skirbekk, B., Oerbeck, B., Richter, J., & Kristensen, H. (2011). Comparison of sleep problems in children with anxiety and attention deficit/hyperactivity disorders. European child & adolescent psychiatry, 20(6), 321-330. doi: 10.1007/s00787-011-0179-z
Hansen, B. H., Skirbekk, B., Oerbeck, B., Wentzel-Larsen, T., & Kristensen, H. (2012). Persistence of Sleep Problems in Children with Anxiety and Attention Deficit Hyperactivity Disorders. Child Psychiatry Hum Dev. doi: 10.1007/s10578-012-0325-y
Owens, J. A., Spirito, A., & McGuinn, M. (2000). The Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ): Psychometric properties of a survey instrument for school-aged children. Sleep, 23(8), 1043-1051.

Tema

Søvn

Aldersgruppe

Barn i førskolealder

Barn i skolealder