Måleegenskaper ved den norske versjonen av Brief Infant-Toddler Social Emotional Assessment – 2. versjon (BITSEA)

BITSEA - Brief Infant-Toddler Social Emotional Assessment, 2. versjon

Forfatter
Hege Kornør og Kåre Sten Olafsen
DOI
10.21337/0004
ISSN
1893-9910
År
2011
Årgang
1
Utgave
1
Nummer
4
BITSEA er en screeningversjon av spørreskjemaet ITSEA. Det skal besvares av omsorgspersoner for å identifisere sosiale og følelsesmessige problemer og kompetanse hos småbarn i alderen 12 – 35 måneder. Spørreskjemaet har 42 ledd fordelt på to skalaer, og tar 7-10 minutter å fylle ut. BITSEA kan administreres av pedagoger og helsepersonell med testspesifikk opplæring. Originalversjonen ble utgitt av Margaret J. Briggs-Gowan og Alice S. Carter i 2004. Norske oversettere og rettighetshavere er ukjente. Vårt systematiske litteratursøk identifiserte ingen publikasjoner om den norskeversjonen av BITSEA. De psykometriske egenskapene til den norske versjonen av BITSEA er ikke dokumentert. Testen må derfor brukes med stor forsiktighet.
 

Innledning

Brief Infant-Toddler Social Emotional Assessment (BITSEA) (Briggs-Gowan, Carter, Irwin, Wachtel, & Cicchetti, 2004) er en screeningversjon av Infant-Toddler Social Emotional Assessment (ITSEA), som ble utviklet av de amerikanske utviklingspsykologene Margaret J. Briggs-Gowan og Alice S. Carter for å identifisere sosiale og følelsesmessige problemer og kompetanse hos småbarn i alderen 12 – 35 måneder (Carter, Briggs-Gowan, Jones, & Little, 2003). Det foreligger så vidt vi vet ingen autorisert norsk versjon av BITSEA. Materiell og manual fås kjøpt hos Pearson, Inc. i USA.

Testleddene i BITSEA dekker to domener: problemer og kompetanse.

BITSEA kan administreres som et spørreskjema eller intervju. Det tar barnets foreldre eller omsorgsperson 7-10 minutter å besvare de 42 spørsmålene. Spørsmålene besvares på en 3-delt skala, fra «ikke sant/sjelden» til «helt sant/ofte». Skalaene kan skåres enten manuelt eller ved hjelp av et dataprogram.

Det amerikanske normgrunnlaget består av 600 barn. BITSEA har vist en tilfredsstillende indre konsistens, med Cronbachs alfa på 0,79 og 0,65 for henholdsvis kompetanse- og problemdomenet (Carter, Briggs-Gowan, Jones, & Little, 2003). Sterke korrelasjoner mellom BITSEA og Child Behavior Checklist (CBCL) tyder på god kriterievaliditet.

Metode

Vi søkte etter dokumentasjon på testens psykometriske egenskaper i databasene Norart, BIBSYS, SveMed+, Cochrane Library, PsycINFO, Embase og MEDLINE. Søkedato: 25.11.2010. Søkestrategien er tilgjengelig på http://www.r-bup.no/CMS/ptb.nsf/pages/bitsea.

 

Vi inkluderte alle publikasjoner av studier som har undersøkt og rapportert minst ett av følgende i skandinaviske utvalg:

  • normdata for testen
  • reliabilitet: indre konsistens, test-retest, interrater og endringssensitivitet
  • validitet: samsvar med liknende testskårer, samsvar med referansestandard eller annet kriterium, og/eller faktorstruktur

I tillegg, og kun for norske versjoner av BITSEA, inkluderte vi publikasjoner som rapporterte gjennomsnittsskårer og/eller forekomster for henholdsvis generelle populasjoner og kliniske undergrupper.

To forskere gikk gjennom sammendragene til alle identifiserte publikasjoner, uavhengig av hverandre, etter at dubletter var fjernet. Alle publikasjoner som kunne virke relevante ble bestilt inn i fulltekst, og prosessen over ble gjentatt for fulltekstrapportene.

Resultater

Litteratursøk

 

Søket etter dokumentasjon for de psykometriske egenskapene til BITSEA på norsk, svensk eller dansk resulterte i kun én referanse. Etter å ha lest gjennom sammendraget konkluderte vi med at BITSEA ikke var brukt. Vi bestilte derfor ikke publikasjonen i fulltekst. Det var dermed ikke mulig å kontakte noen forfatter, og oversetter og norsk rettighetshaver er ukjent. 

Diskusjon og konklusjon

De psykometriske egenskapene til den norske versjonen av BITSEA er ikke dokumentert. Testen må derfor brukes med stor forsiktighet.

Referanser  

Briggs-Gowan, M. J., Carter, A. S., Irwin, J. R., Wachtel, K., & Cicchetti, D. V. (2004). The brief infant-toddler social and emotional assessment: Screening for social-emotional problems and delays in competence. Journal of Pediatric Psychology, 29, 143-155.

Carter, A. S., Briggs-Gowan, M. J., Jones, S. M., & Little, T. D. (2003). The Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (ITSEA): Factor structure, reliability, and validity. J.Abnorm.Child Psychol., 31, 495-514.

Tema

Generell psykisk helse

Utvikling

Aldersgruppe

Barn i førskolealder

Spedbarn